Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Alkategóriák

Könyvek

Összesen 305 találat.
Szerző és cím
A büki ág. hitv. gyülekezet százados ünnepe 1885. szept. 20-án. Sopron 1885.
A Hódmezővásárhelyi Ágostai Hitvallásu Evangelikus Egyház története. Orosháza [1927?]
A Miskolci Evangélikus Egyházközség emlékkönyve templomának 1941. évi október hó 5-én tö
Budapest - Budavár. Templomavatási emlék. A budai ev. új templomnak 1895. október 20-án végbe
Budapest - Pest. Pesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Magyar-Német Egyház. Alapító-levél. B
Budapest-Újpest - 1886-1887. Az újpesti ágost. hitv. evang. leányegyház jelentése 1886. szepte
Csepreg 1621-1996. Felelős szerk. Tóth-Szöllős Mihály. Budapest 1996.
Die Schule der evangelischen Gemeinde A. C. in Pesth 1816. Pest 1816.
Egyházmegyék - Gyülekezettörténetek: Pesti Felső Evangélikus Egyházmegye. Kéz- és gépirat
Emlékkönyv a Győri Ágost. Hitv. Ev. Gyülekezet temploma százéves fennállásának 1885. évi
Empfindungen an der Bahre des weyl. wohlehrwürdigen Herrn Johann Molnár erster bisheriger Prediger
Herényi István: 110 éves a Lutheránia. 1904 - 2014. Kiad. a Pesti Evangélikus Egyház Deák Té
Kövekbe épített hitvallás. A Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom. Nyíregyháza 2011.
Kövesd példájukat! Az egyházasdengelegi evangélikus templom fennállásának 100 éves évfordu
1917 - jubileum: Emlékkönyv a reformáció négyszázados évfordulója alkalmából. Budapest 1918.
1917 - jubileum: Erős vár a mi Istenünk! Emlékfüzet. Sopron 1917.
1917 - jubileum: Reformáció. Költemények gyűjteménye a reformáció 400 éves jubiláris egyházi és iskolai
Argay György: Minden lehetséges a hívőnek. Egy evangélikus templom története. A temesvári evangélikus temp
Asbóth Lászlóné Magassy Erzsébet: Vitéz idős Magassy Sándor - lelkész, vallástanár, Líceumi Diákotthon igazgató életrajza. K
Bajkay András: Kurze Skizze des Entstehens der Idee einer Protestantischen Hochschule zu Pesth, nebst ihrer bisheri
Baldauf Gusztáv: A pécsi ág. hitv. ev. egyházközség története keletkezésétől 1917-ig. Pécs 1926.
Baráth József: A mérgesi ágostai hitvallású evang. egyházközség 300 éves története. Győr 1934.
Baross Károly: A Bánfalvi Ágost. Hitv. Evang. Egyház multja és jelene. Orosháza 1876.
Bartholomaeides János László: Bartholomaeides Lászlónak, az ochtinai egyház lelkészének emlékezete. Ford. Darvas Mátyás. K
Bartholomaeides János László: Memoria Ladislai Bartholomaeides ecclesiae Ochtinensis verbi Dei ministri. Pest 1828. – EOK 3.763
Batizfalvy István: A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymnasium története. Budapest 1895.
Bauhofer György: Az összpontositó főelv a prot. egyház kormányzatában, s a vilagiak elnöksége a magyarhoni eg
Bencze Imre: Zarándokok, küzdők, tétovák. A Magyarországi Evangélikus Egyház története a 20. században
Bereczky Sándor: Ifjúsági könyvtárjegyzék ág. h. ev. középiskolák számára. Budapest 1915.
Bereznai Tamás: Kiegészítések Schulek M. Gáspár (1788-1827) életrajzához. Budapest 2020.
Beyer Fülöp: A marosvásárhelyi ág. hitv. ev. egyház keletkezése és százéves története. Marosvásárhely
Bienik János: (összeáll.): A legéndi ág. hitv. evang. egyház története. A reformáció 400 éves jubileuma
Bierbrunner Gusztáv: A Bács-Szerémi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye monografiája. Újvidék 1902.
Binder Pál: Brassói magyar krónikások és barcasági evangélikus egyháztörténészek (1550-1800). Szecsele
Bodnár Gyula: Historia cirkve ev. a. v. bukovskej. Szenic 1904.
Bodor István: A Rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnázium története. Rimaszombat 1899.
Bognár Endre: A második huszonöt-év a Magyarhoni E. E. E. Gyámintézet történetéből. 1885-1910. Pápa 1910
Botta István: Dévai Mátyás, a magyar Luther. Budapest 1990.
Bőhm Dezső: A Budapesti Evangélikus Középfokú Leányiskola – polgári, Veres Pálné-Intézet, kollégium
Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és Lyceum története. 1. füzet. 16. század. Selmecb
Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és Lyceum története. 2-3. füzet. 17-19. század. Se
Brocskó Lajos: A Budapesti Protestáns Országos Árvaegyesület és árvaházának története 1859-1895. Budapest
Bruckner Győző: A Magyarhoni Ev. Egyház egyházkerületeinek beosztása történelmi és egyházjogi megvilágítá
Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen. I. kötet (1520–1745-ig). Budapes
Bruckner Győző: A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának multja az eperjesi ősi kollégiu
Bruckner Győző: Gusztáv Adolf svéd király világtörténelmi jelentősége. Budapest 1932.
Bruckner Győző: Kray Jakab. Budapest 1927.
Buchwald, Georg: Wittenberger Ordiniertenbuch. 1. 1537-1560. Leipzig 1894.
Buchwald, Georg: Wittenberger Ordiniertenbuch. 2. 1560-1572. Leipzig 1895.
Buchwald, Georg: Wittenberger Ordiniertenbücher. Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. 18
Budapest - Deák tér: A Budapesti Deáktéri Ágostai Hitvallású Evangélikus Testvéregyházak képviselőtestületéne
Budapest - Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség: [Előterjesztés és kérelem] a Budapesti Ágost. Hitv. Evang. Egyházközségek egyesítéséről
Chován József: A csabacsüdi ág. h. ev. egyházközség megalakulásának története 1927–1934. Szarvas 1935.
Csengey Gusztáv: A reformátió története. Kőnyomatos teológiai jegyzet.
Csengey Gusztáv: Egyháztörténet. Kőnyomatos teológiai jegyzet.
Csengey Gusztáv: Izráel története. Kézirat. 1907-1909.
Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700-1756. Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus történetéh
Csepregi Zoltán: Pietas Danubiana / Pietismus in Donautal 1693-1755. 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg u
Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a reformáció és a zsidóság kapcsolatána
Csisko János: A kassavidéki egyházi reformegylet alakító közgyűlésének emlékkönyve. Pest 1872.
Czinkotzky, Martin: Dějepis osady Čanád-Alberti a opis nynějssich jeji poměrŭ. Budapest 1884.
Czipott Géza: Emléksorok a szentgotthárdi ág. hitv. ev. templom felavatása alkalmából 1912. október 20-án.
Déli Evangélikus Egyházkerület: A Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerülete az ezredfordulón. 2000-2001. Szerk. S
Dobronyovszky Károly: A péteri ev. egyház vázlatos története. Cegléd 1890.
Doleschall, Eduard Alexander [Doleschall Sándor Eduard]: Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstӓdtischen Gemeinde. Budapest 1887.
Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület: A reformáció négyszázéves emlékének ünneplése. Sopron 1918.
Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület: Gyász-emléklapok, kiadta a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület kegyelete jeléül néhai
Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület: Haubner Máté dunántúli evang. superintendens emléke. Sopron 1881.
Edvi Illés Pál: Predikáczió, mellyet ő idvezült felségének Első Ferencz királunknak halálára tartott gyás
Egyházmegye történet - Soproni Felső Evangélikus Egyházmegye: Hanzmann Károly: A Soproni Felső Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye története. Gép
Elefánty Sándor: A debreceni evangélikus elemi iskola ötven éves története, 1886-1936. Debrecen 1936.
Endreffy János: Adatok a felső-szelii evangy. egyház történetéhez. Felsőszeli 1910.
Endreffy János: Az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileumára. 1530-1930. Galánta 1930.
Eöttevényi Nagy Olivér: A Győr Szab. Kir. Városi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházközség története keletkezését
Eperjes: Emlékünnepély, melyet ... Czékus István volt evang. tiszakerületi érdemes püspök emlékezet
Erdész Ádám - Katona Csaba (szerk.): A múlt felfedezői. Gyula 2011.
Északi Evangélikus Egyházkerület: Kerületi Krónika. 2009-
Északi Evangélikus Egyházkerület: Őrállók. A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete gyülekezeteinek történ
Fábián Imre: Sántha Károly, a költő pap, 1840-1928. Budapest 1931.
Fabiny Tibor: A Magyarországi Evangélikus Egyház rövid története. 2. bőv. kiad. Budapest 1997.
Fabiny Tibor: A Short History of Lutheranism in Hungary. Budapest 1997.
Fabiny Tibor: Geschichte der lutherischen Kirche in Ungarn. 2. verb. Aufl. Budapest 1997.
Fabiny Tibor (szerk.): Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Budapest 1984.
Fabó András: A Magyar- és Erdélyország mind a két vallású evangélikusok okmánytára. = Codex evangelicoru
Fabó András: A magyar- és erdélyországi mind a két vallású evangelikusok okmánytára. Pest 1869.
Fabó András: Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria historica. I-III. Pest 1861-1865.
Fabó András szerk.: Rajzok a magyar protestantismus történelméből. Pest 1868.
Farkas Elemér: Emléklapok. Főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferencz dunántúli ágost. hitv. evang. pü
Farkas Mihály: A nagy–geresdi ágost. hitv. evang. gyülekezet története. Sopron 1895.
Farkas Mihály: A v. palotai ágost. hitv. evang. gyülekezet emlék–könyve. Pápa 1881.
Farkas Zoltán: Foglyok angyala. Képek Wrede Matild életéből. 2. kiadás. Budapest 1944.
Fényes Lajos: Guta, ágostai hitvallású evangelikus anyaegyház története 1543–1900–ik évig. Balassagyarm
Feöldi Doby Antal: Podmanyiczky család. Budapest 1892.
Fülöp Dezső: A büki ev. gyülekezet temploma 150 éves. Bük 1935.
Gajdács Pál: Tót-Komlós története. Gyoma 1896.
Gazdag Zsuzsanna: Az evangélizáció története és értékelése a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Egyházt
Geduly Henrik: Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza 1896.
Gerhát Sándor: A Galgagutai Evangélikus Egyházközség. Galgaguta 1942.
Gömöry János: A kassai ág. hitv. ev. egyház keletkezésének vázlatos története. Kassa 1935.
Gömöry János: Eperjes és az Evangélikus Kollégium története
Görgey Albert: A Görgeyek és a reformáczió. Igló 1916.
Görög Ernő: A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története. Pápa 1926.
Gyapay Gábor: A Budapesti Evangélikus Gimnázium. Budapest 1989. (Iskolák a múltból)
Győry Aranka: Evangélikus templomművészet Budapesten. Budapest 1935.
Gyűjteményi Tanács: Útmutató az egyházközségi gyűjtemények kezeléséhez. Budapest 2009. (Evangélikus Gyűjtemé
H. Hubert Gabriella: A sajókazai Radvánszky-könyvtár története. Szeged 1998.
Haan Lajos: A Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikusok Egyetemes Gyűlései. Budapest 1882.
Haan Lajos: Békés Csaba mezővárosa hajdanáról ’s mostani állapotjáról. 2. kiad. Pest 1866.
Haan Lajos: Jena Hungarica. Gyula 1858.
Haberern Jonathán: Edvi Illés Pál emléke. Pest 1872.
Hajdu Lajos: A besztercebányai ág. hitv. evang. keresztyén egyházközség rövid története. Besztercebánya
Harmati Béla: Az Ősagárdi Ág. Hitv. Evangélikus Egyház története temploma 150 éves fennállása emlékére
Heckenast Gusztáv - Oravecz Pál: Emléklapok a Budapesti Evangélikus Gimnázium 1913. évben érettségit tett növendékei 25 éves
Herényi István: 110 éves a Lutheránia. 1904 - 2014. Kiad. a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség
Hímesné Bacsa Ilona – Horváth-Hegyi Áron: A Sámsonházai Evangélikus Gyülekezet története. Sámsonháza 2020.
Hittrich Ödön: A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium első száz esztendejének története.
Hittrich Ödön: Deáktéri épületeink múltja. Budapest 1922.
Hittrich Ödön: Schedius-emlék. ... Schedius Lajosnak emlékezetére tartott hálaünnepen. Budapest 1925.
Hittrich Ödön (szerk.): Bőhm-emlék. Budapest 1928.
Hlavacska András: A hatvani evangélikus gyülekezet a kezdetektől 2005-ig (a REF-500 fordulóján). Hatvan - Jászbe
Hlavacska András: A Sziráki Evangélikus Egyházközség [a] 2017. évben. A sziráki evangélikus gyülekezet lelké
Hofbauer Pál (összeáll.): Emléklapok a Bakonyszombathelyi Ág. Hitv. Evang. Gyülekezet életéből. Pápa 1895.
Holbok József (összeáll.): Emlékirat a szakonyi á. h. évangeliomi keresztyén egyházközség 100 éves fennállásának ör
Holles Dániel: Egyházi beszéd melyet a Tiszakerületi Ev. Gyámintézeti közgyűlés alkalmával Miskolczon 1874
Holuby József: A régi zsolnai ág. hitv. evang. egyházközség történetének rövid vázlata. Ford. Krizsan Zsi
Homola István: A kassai malom–uccai evangelikus templom. Kassa 1927.
Hornyánszky Viktor: Beiträge zur Geschichte evangelischer Gemeinden in Ungarn. 2. Auflage. Pest 1867.
Horvay Róbert: Debrecen evangélikusai. Debrecen 1939.
Hörk József: A Sáros-Zempléni Ev. Esperesség története. Kassa 1885.
Hörk József: Az eperjesi ev. ker. collégium története. Kassa 1896.
Hörk József: Az Ev. Tisza-kerület püspökei. Kassa 1888.
Hörk József: Vallástanítási tanterv az elemi iskolák részére. Kassa 1886.
Isó Gergely: Ordass Lajos az 1957-es minneapolisi világgyűlésen. Alapszakos szakdolgozat. Budapest 2014.
Isó Gergely: Ordass Lajos második püspöksége. Diplomamunka. Budapest 2016.
Jáni János: A Somogy–Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezeteinek története. 2. kiadás. Budapest 20
Jáni János: Evangélikus sziget Göcsejben. [Zalaegerszeg] - Budapest 2022.
Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj–Kolozsváron. 1798–1861. Kolozsvár 1937.
Jeszenszky [Károly], Karel: Osada Mező–Berény a gegj cjrkew ew. augsp. wyzn. slowenská. Arad 1861.
Justh, Stephan: Installations-Reden gehalten bei Einführung des Iglóer evang. Pfarrers Herrn Dr. Julius Walser. Ig
Kapi Béla: A történet mérlegén. Ünnepi beszéd. Budapest 1934.
Kapi Béla: Egyetemes magyar protestáns egyháztörténet az evangélikus népiskolák V. és VI. osztálya sz
Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Debrecen 1931.
Karsay Imre: A szill–sárkányi ágost. hitv. evang. egyházközség rövid története. 1783–1896. Csorna 1
Kayser Szilárd: A Luther-Társaság története. I. rész. Budapest 1940.
Kayser Szilárd: Jubiláris alkotások, jubiláris mulasztások. Budapest 1933.
Keken András: A Deák-téri evangélikus gyülekezet és a Deák-téri Luther Szövetség munkájának rövid isme
Keken András: A magyarországi evangélikusság történelmi statisztikája. Hódmezővásárhely 1937.
Kéler Zoltán: Eröffnungsrede ... auf der Generalversammlung der evang. Hilfsanstalt in Léva... Szentgotthárd 19
Kemény Lajos – Gyimesy Károly: Evangélikus templomok. Budapest 1944.
Kendeh-Kirchknopf Péter: A romániai magyar evangélikusság önálló szuperintendenciájának megalakulása. [Kézirat. Dip
Kertész Botond: Evangélium és szabadság. Az evangélikus egyház Magyarországon 1848-49-ben. Budapest 2002. (Soc
Kertész Botond (szerk.): Kossuth és az egyházak. Budapest 2004.
Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig. Szeged 1986.
Kis János: Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. 1. kiadás. I-II. Sopron 1845-1846.
Kis János: Emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. 2. kiadás. I-III. Budapest 1890.
Kiss Jenő: A főiskolai reform, különös tekintettel Schneller István reformjavaslataira. Sopron 1918.
Kiss Jenő: Visszapillantás a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának h
Koehler Edinhard: A pőstyéni ev. leányegyház keletkezése. Budapest 1900.
Koehler Edinhard: Geschichte der Evangelischen Kirche A. B. in Pöstyén. Budapest 1909.
Kolozsvár - értesítő 1891.: Mozzanatok a Kolozsvári Ágostai Hitv. Evangélikus Egyházközség köréből az 1891-ik évben. K
Koren Emil: Észak ébresztői. Képek az ébredés történetéből. Győr 1947.
Kortsek János: Curiosa provinciae Kis-Honth. - Memoria aedificationis templi Evangelicorum Hnustyensium. Miskolc 18
Kovács Eleonóra: A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet története. Székesfehérvár 2005.
Körtvélyessy Béla: A cselfalvai ágost. hitv. evang. templomnak mint Sáros megyei egyedüli románkori műemléknek k
Králik Lajos: Görgey István. Budapest 1904.
Kruttschnitt Antal – Vásárhelyi Pál: Isten zarándokai. A soltvadkerti protestáns két testvéregyház hőskorának története. Budapes
Kubinyi Ferenc, id.: Az Ágostai Hitvallású Pesti Autonom Szlávegyház szenvedésének története a XIX. században.
Laucsek Jónás: A Vadosfai Ág. Hitv. Evang. Anyaegyházközség és filiáinak története 1644-1896. Kapuvár 1902
Linberger István: A késmárki evangélikus fatemplomnak és a városi köztemetőnek leírása. Késmárk 1892.
Liszkay József - Szeberényi Gusztáv - Győry Vilmos - Makkai Domokos - Bartók György: Nagy papok életrajza. Budapest 1878.
Lombos Alfréd: A Magyarországi Ág. H. Evang. Ker. Egyház Egyetemes Nyugdíjintézetének újjászervezése alkal
Lőcse: A Lőcsei Evangelikus Egyházközség története. A reformatio négyszáz éves fordulója alkalmá
Lukács István - Tompa László: A Bobai Ág. Hitv. Evangélikus Gyülekezet története. Győr 1934.
Lukács István (szerk.): A kemeneshőgyész–magyargencsi evangélikus gyülekezet története. A templomszentelés 150. év
Madár Mátyás: Emléklapok az 1903. évi április 15-én tartott [felpéci] harangavatási ünnep emlékére. Pápa
Magassy Sándor: Miért vagyunk protestánsok?
Magyar Győző: Wimmer Gottlieb Ágost, felsőlövő nagy papja. Budapest 1910.
Magyarországi Evangélikus Egyház: "Befogadtatok". A Magyarországi Evangélikus Egyház szeretet otthonai. Budapest 1986.
Majba Vilmos: Életképek a keresztyén szeretet munkamezejéről. Budapest 1914.
Margitay Gedeon - Hódos Frigyes (szerk.): Emlékkönyv. Írták a Budapesti Evangélikus Gimnázium 1942-ben érettségizett növendékei. Bud
Markó Árpád: Tudós és katona. I. Szerk. Kincses Katalin Mária. Budapest 2014.
Markusovszky Sámuel: A Pozsonyi Ág. Hitv. Evang. Lyceum története kapcsolatban a Pozsonyi Ág. Hitv. Evang. Egyház mu
Masznyik Endre: Luther élete. Pozsony 1887.
Materny Imre: Emlékezzünk! A nagyváradi ág. hitv. evang. anyaegyház száz éves fennállásának örömünnep
Melanchthon: A határok legyőzése : Philipp Melanchthon európai jelentősége Wittenbergtől Erdélyig. A hat
Melanchthon, Philipp: Melanchton beszéde Luther koporsója felett. Ford. Paulik János. Nagybánya 1907.
Melczer János: Elegia in perennem honorem et memoriam ... Alexandri e lib. bar. Pronay... Pest 1839.
Mesterházy Sándor: A nemes–pátrói ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyházközség története. Csurg
Mesterházy Sándor: A Somogyi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyházmegye története. Nagykanizsa 1932.
Mikulik József: A Gömöri Ág. Hitv. Evang. Esperesség története 1520-1740. Pozsony 1917. (Magyar Protestáns T
Miskolc. Jogakadémia: A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának tanárai. Emlékkönyv az ágos
Molnár Imre: Az orosházi evang. egyház rövid története. Orosháza 1930.
Molnár Rudolf: A finn evangéliumi mozgalom előzményei és kialakulása. Budapest 1947.
Moravcsik Gyuláné: Gróf Teleki Józsefné Róth Johanna 1741-1813. Budapest 1899.
Mórocz Sándor: Az egyház története. Evangélikus vallástanítási tankönyv polgári és középiskolák III. o
Nádor Jenő: A Szarvasi Ág. Hitv. Ev. Vajda Péter Gimnázium története. Budapest 1934.
Nádor Jenő: Tessedik Sámuel, a hitszónok és a tanár. Szarvas 1941.
Nádor Jenő: Tessedik Sámuel, az ország papja Szarvason. Budapest 1940.
Nagy Lajos: Emlékkönyv. Kiadatott Nagytiszteletű Gyurátz Ferencz esperes úr egyházlátogatása alkalmábó
Nagy Márta (szerk.): Új kegyesség. Fejezetek az osztrák-magyar protestáns kapcsolatok történetéből. Budapest 1997
Nagytarcsa. Tessedik Sámuel Népfőiskola.: 1. Evangélikus Élet cikkek, hírek, felhívások. 1938-1943.
Nagytarcsa. Tessedik Sámuel Népfőiskola.: 2. Körlevelek. 1938-1946.
Nagytarcsa. Tessedik Sámuel Népfőiskola.: 3. Értesítők. 1938-1944.
Nagytarcsa. Tessedik Sámuel Népfőiskola.: 4. Rovásfüzet. 1938-1942.
Nagytarcsa. Tessedik Sámuel Népfőiskola.: 5. Molnár Lajos: A nagytarcsai népfőiskola 1938-1988.
Nyirő Károly (szerk.): A dörgicsei ágost. hitv. ev. gyülekezet rövid története. Veszprém 1901.
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület: A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunánt
Obál Béla: Az egyház és a városok a reformáció előtt. Eperjes 1914.
Oravala, Aukusti: Kalajoki vádlottai. Részlet az északi ébredés történetéből. Ford. Koren Emil. Budapest 1946
Ottlyk Ernő: A pedagógus Luther. Budapest 1942.
Pákh Károly: Az Iglói Ág. H. Ev. Főgymnasium története. Igló 1896.
Palcsó István: A Késmárki Ág. Hitv. Ev. Kerületi Lyceum története. Késmárk 1893.
Pálfy Miklós: Katalog der Handschriftensammlung der Hallenser Ungarischen Bibliothek. Halle/Saale 1965.
Pálmai Lajos: A győri evangélikus szeretetház története 1883-1933. Győr 1933.
Pethes János: Melanchthon Fülöp élete. Budapest 1897.
Podmaniczky Pál: A reformáció neveléstörténeti jelentősége. Sopron 1916.
Poszvék Sándor: A Dunántúli Ág. H. Evang. Egyházkerületi Gyámolda (Nyugdíj- s Gyámdij-Intézet) története.
Prónay Dezső – Stromp László: Magyar evangélikus egyháztörténeti emlékek a tótprónai és blatniczai Prónay nemzetség acsa
R. Kiss István: Báró Radvánszky Béla emlékezete. Budapest 1907.
Rácz Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. I-III. Lugos 1899-1909.
Renner János: Megemlékezés Zsigmondy Jenőről. [Budapest] 1943.
Révész János: A mi osztályrészünk. A nagybányai ág. h. evang. egyház története. Nagybánya 1905.
Révész Sándor: A Bezi–Enesei Egyesült Ágost. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházközség története. Győr 1908.
Ribiny János: Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungaria. I. Posonii 1787-1789.
Ribiny János: Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungaria. II. Posonii 1787-1789.
Rimár Jenő: A nagyszentmiklósi ágost. hitv. evang. gyülekezet templomának felavatási ünnepe 1913. augusztu
Rosenauer Károly: A Beszterczebányai Á. H. Ev. Gymnasium története. Besztercebánya 1876.
Rozsnyó: A rozsnyói ágostai hitv. evang. egyház temploma 100 éves felszentelésének 1886. november hó 2
Sántha Károly: A sárszentlőrinczi ág. hitv. evangélikus egyházközség története. Szekszárd 1910.
Sárkány József (összeáll.): Emlékkönyv Cegléd reformációjának 400–ik évfordulójára. Cegléd 1928.
Schedius Lajos: Die Schule der evangelischen Gemeinde A. C. in Pesth. Pest 1816.
Schemmel Viktor: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde zu Timișoara. Timișoara 1935.
Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében.
Schmidt János: Szenicei Bárány György. Györköny 1939.
Schmidt, Karl Eugen et al.: A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség története II. Pozsony 1906.
Scholtz [Ödön], Edmund: Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva–Agendorf, Bánfalva–Wandorf u
Scholtz Ödön: Az evangélikus misszióügy fejlődése Magyarországon kezdettől fogva az Országos Misszióegyes
Scholtz Ödön: Emléklapok. A barcsi (Somogy megye) áttérési ünnep alkalmából 1905. április 9-én. Erinnerun
Schranz, Johannes: Aus Macht zum Licht. Festpredigt gehalten am 13-ten November 1887 bei der hundertjährigen Jubelfeie
Schrödl József: A magyarhoni protestantismus hatása a magyar nemzeti szellem fejlődésére. Budapest 1898.
Schrödl József et al.: A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség története I. Pozsony 1906.
Schulek Tibor: Bornemisza Péter 1535–1584. A XVI. századi magyar művelődés és lelkiség történetéből. S
Sólyom Jenő: Az Ágostai Hitvallás magyar fordításai. Budapest 1930.
Sólyom Jenő: D. Kovács Sándor. Pécs 1943.
Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem. Evangélikus vallástanítási tankönyv. 3. kiadás. Budapest 1990.
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. A reformátor kapcsolata hazánkkal haláláig. Budapest 1933. (A Luther T
Stettner, Julius: Zur hundertjährigen Jubelfeier des ersten Kirchenweihfestes der evangelischen Kirchengemeinde Obers
Szabadka - értesítő 1904.: A Szabadkai Ág. Hitv. Evang. Egyházközség mint bácsi missiónak értesitője. Szabadka 1904.
Szabó Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg 1555-1613. Halle 1941.
Szakács Tamás (szerk.): Adalékok a felsőpetényi evangélikus egyházközség történetéhez. Felsőpetény 2014.
Szeberényi Andor: Az 1791-ki pesti ev. ág. hitv. zsinat történelme. Pest 1869.
Szeberényi Lajos Zsigmond: Gusztáv Adolf svéd király halálának háromszázados emlékére. 1632-1932. Békéscsaba 1932.
Szeberényi Lajos Zsigmond: Kierkegaard élete és munkái. Békéscsaba 1937.
Szelényi Ödön: A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Pozsony 1917.
Szelényi Ödön: A protestáns pedagógia eszméje. Eperjes 1908.
Szigethy Lajos: Evangélikus magyar arcképcsarnok. Budapest [1936.]
Szigethy Lajos: Luther lelke. I. Budapest 1926.
Szigethy Lajos: Luther lelke. II. Budapest 1927.
Szigethy Lajos: Luther lelke. III. Budapest 1928.
Szigethy Lajos: Magyar történet az ág. hitv. evang. elemi iskolák VI. osztálya számára. Budapest 1916.
Szilády Jenő: A magyarországi tót protestáns egyházi irodalom 1517-1711. Budapest 1939.
Sztehlo Gábor: Isten kezében. Sajtó alá r. Bozóky Éva. Budapest 1984.
Sztehlo Kornél: A Budai Ág. Hitv. Evangélikus Egyház története 1821-1918. Budapest 1930.
Sztehlo Kornél: A nő hivatása a magyar protestantizmus küzdelmében. Budapest 1909.
Sztehlo Kornél: A Protestáns Közös Bizottság munkája 1892-1924. Budapest 1926.
Sztehlo Kornél: Kétszáznegyven esztendő az egyház szolgálatában. Budapest 1908.
Szuchovszky Gyula: Emléksorok Algőver Andor 25 éves lelkészi jubileumára. Budapest [1923.]
Tatay Lajos (szerk.): Emléklap a Bakony-Tamási Ág. Hitv. Ev. Egyházközség életéből. Pápa 1896.
Thébusz János: A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyház 1891-94-ki országos zsinatának története. Budapest 1895.
Thurnay Béla (szerk.): Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Kendeh György lelkész élete és szolgálata. Budapest 2012.
Thurnay Béláné Schulek Vilma: Édesapánk, dr. Schulek Tibor. Budapest 2005.
Thurnay Béláné Schulek Vilma: Termő csipkebokor ... Schulek Tiborné Majoross Edit ... élete... Budapest 2009.
Tomaschek János Pál: Geschichte der evang. Kirchengemeinde A. C. in Ofen. Budapest 1880.
Tompa Mihály (szerk.): A kis-somlyói ág. hitv. ev. gyülekezet története és két ünnepi beszéd. Az 1904 november 6
Tóth-Szöllős Mihály (szerk.): Evangélikus arcképcsarnok. Budapest 2002.
Túróczy Zoltán: A Győr szabad királyi városi evangélikus egyházközség élete az 1937. évben. Győr 1937.
Túróczy Zoltán: A győri evangélikus templom másfélszázados jubileuma. 1785-1935. Győr 1936.
Vandrák András: Az Eperjesi Egyházkerületi, Ág. H. Evangelikus Collegium multjának és jelen állapotjának váz
Varga Gyula [et al.]: Emlékfüzet Nemesdömölkön 1911. évi október hó 29-én tartott emléktábla leleplezési ünne
Veöreös Imre: A harmadik egyházi út. 1948-1950. Budapest 1990.
Vértesi Zoltán: Magyarbóly Ev. Egyházközség és filiái története. Pécs 1940.
Virág Jenő: A Luther-rózsa. Budapest 1937.
Weber Sámuel: Die Märtirer von Késmárk. Eperjes 1908.
Wiczián Dezső: Az újabb Luther-kutatás főbb irányai és eredményei. Sopron 1936.
Wiczián Dezső: Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. Szentgotthárd [é. n.]
Wiczián Dezső: Luther előadói munkássága, különös tekintettel első előadásaira. Budapest 1930.
Wiczián Dezső: Luther-tanulmányok. I. Luther, mint professzor. Budapest 1930. (A Luther-Társaság kiadványai. Ú
Wiczián Dezső - Sólyom Jenő: Az egyház története. Evangélikus vallástanítási tankönyv. I. Kezdettől a Türelmi Rendeleti
Wiczián Dezső - Sólyom Jenő: Az egyház története. Evangélikus vallástanítási tankönyv. II. A Türelmi Rendelettől napjai
Wladár Miksa: A Sziráki Ág. Hitv. Ev. Anyaegyház története. Budapest 1888.
Zalai Evangélikus Egyházmegye: A Zalai Ág. Hitvall. Evang. Egyházmegye múltja és az egyházmegyebeli gyülekezetek története.
Zászkaliczky Péter (szerk.): Oltalom a zivatarban. Gyülekezet a világvárossá fejlődő Budapesten. Budapest 2011.
Zay Károly: Dies Buch gehört dem Vaterland. Leipzig 1845.
Zelenka Pál: A Magyarhoni Egyet. Ev. Egyházi Gyámintézet multja és jelene. Miskolc 1885.
Zelenka Pál: Emléklapok a Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Anyaegyház évszázados életkönyvéből. Miskolc 1883.
Zoltán László: Megemlékezés Budaker Oszkár, 1896-1952, lelkész Soproni Evangélikus Egyházközségbe történt
Zoltán László: Oszlop Isten templomában. Budaker Oszkár 1896-1952. Sopron 2000.
Zoltán László (összeáll.): Az 50 esztendővel ezelőtt, 1952. szeptember 8-án elhunyt Budaker Oszkár halálával kapcsolatos,
Zomboryné Bazsó Rozália: A pesti evangélikus oktatás krónikája. Budapest 2000.
Zongor Endre: A büki ágost. hitv. ev. gyülekezet története. Sopron 1885.
Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. kiad. Budapest 1977.
Zoványi Jenő: Theologiai ismeretek tára. 1-3. kötet. Mezőtúr 1894-1901.
Zoványi Jenő – Révész Kálmán – Payr Sándor: Magyar protestáns egyháztörténeti monographiák. Budapest 1898. (A Magyar Protestáns Irodalmi T
Zsedényi Béla: Az eperjesi ev. kollégium nemzetközi sorsa és jogi személyisége. Miskolc 1933.
Zsedényi Béla: Miskolc szellemi élete és kultúrája. Miskolc 1929.