Főoldal Gyakorlati teológia

Alkategóriák

Összesen 2 találat.
Megnevezés
Himnológia
Liturgika

Könyvek

Összesen 73 találat.
Szerző és cím
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem nyolcosztályú népiskoláinak tanításterve. Győr 1
Ágost. hitv. evang. keresztyén vallásoktatás a középfokú iskolákban. Sopron 1912.
Böjti meditációk. Szerk. Galambos Ádám. Budapest 2014.
Konfirmációi káté. 9. kiadás. Budapest 1982.
Ordnung der gottesdienstlichen Verrichtungen, die bey der feyerlichen Einweihung der neu erbauten Ev
Predigt, gehalten am letzten Tage des Jahres 1840. Pest 1840.
Utasítás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak az állami tanterv keretében az evang
Útmutatás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak ... ápolására az állami tanterv k
Útmutatás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak a Magyarhoni Egyetemes Evangélikus E
Ács Mihály: Arany lancz... Lőcse 1696. - RMK I. 1489 (OSZK)
Ács Mihály: Boldog halal szekere... Strassburg 1702. - RMK I. 1662 (OSZK)
Bancsó Antal: Keresztény hittan és erkölcstan. Sopron 1888.
Bartha István-Németh Zoltán-Ócsai Zoltán: Böjti meditációk. Szerk. Galambos Ádám. 2015.
Benczúr László: Konfirmációs káté. Budapest 1954.
Bonnyai Sándor: "Kezdetben nem így volt..." Bonnyai Sándor igehirdetései. Budapest 2015.
Botta István: Keresztyén hit és élet. Budapest 1949.
Csizmazia Sándor (szerk.): Kenyér minden napra. Áhítatoskönyv. Budapest 1987.
Edvi Illés Pál: Egy egész esztendőre szolgáló eredeti, köz-érthető keresztyén prédikátziók. Pest 1840.
Edvi Illés Pál: Gyónók katechismusa, az az a' szent urvacsorájához elkészittendő evangelikus növendékek' tan
Foltin Brunó - Gáncs Péter: Élet - jel. Evangélikus konfirmandusok könyve. Budapest 1985.
Friedrich Lajos: A megáldott kút. Kecskemét 1942.
Gaudy László: A gyakorlati theologia vázlata. Budapest 1930.
Gaudy László: Evangélikus vallástanítási tanterv és utasítás. 2. kiad. Budapest 1944.
Geduly Lajos: Evangéliumi keresztény vallástan. Újpest 1898.
Grátz Mór: "Légy hű!" Evangél-keresztyén vallástan. Kolozsvár 1888.
Groó Gyula: A Szentírás. Győr 1945.
Groó Gyula: Élet kenyere. Evangélikus Tanítás az úrvacsoráról. Budapest 1959.
Grünvalszky Károly: Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi szempontból. Budapest [1943.]
Gyurátz Ferenc: A nő. Hivatása, helyzete a multban és korunkban. Pápa 1917.
Hausmann, Jutta (szerk.): Az Ószövetség a szószéken. Az egyházi esztendő ószövetségi alapigéinek igehirdetési elő
Hetvényi Lajos: Az evangéliomi keresztyén világnézet. Sopron 1916.
Hörk József: Katechetika vagyis vallástanitás-tan. Kézi könyvül a protestáns hittanhallgatók számára. Bu
Hörk József: Katechetika. Budapest 1880.
Jánossy Lajos: Homiletika. (Sokszorosított, bekötött gépirat.)
Kalchbrenner, Johann Joseph: Eine Antritts-Predigt, gehalten am vierten Advents-Sonntage, den 19ten Dezember 1819, zu Pesth. Pest
Karner Károly: Időszerű hitvallás. Budapest 1989.
Keken András: Látni és érteni. Budapest 1985.
Kemény Lajos: Bibliai történetek. Győr 1942.
Kiss Árpád: Evangélikus vallástan. Hosszufalu 1910.
Koren Pál: Dr. Luther Márton Kis Kátéjának magyarázata. Békéscsaba 1899.
Koren Pál: Jézus élete. Békéscsaba 1921.
Lehoczky Egyed: A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás módszertana. Miskolc 1940.
Luther, Martin: Doktor Luther Márton Kis Kátéja a gyülekezeti lelkészek és igehirdetők számára. Budapest 19
Luther, Martin: Jer, örvendjünk keresztyének! Luther írásaiból mindennapi áhitatra. Összeáll. Karl Witte. F
Luther, Martin: Nagy kátéja. 2. kiadás. Budapest 1944.
Margócsy József: Az evangyelmi keresztyén-vallás főbb vonásokban s egyház-történelmi keretben. Konfirmandusok
Mayer Endre: Evangyélmi hit- és erkölcstan. Eperjes 1887.
Németh Zoltán (főszerk.) - Galambos Ádám (szerk.): A szolgálat útján. Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2018-2019. Budapest 2018.
Németh Zoltán (főszerk.) - Galambos Ádám (szerk.): Áldás. Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2019-2020. Budapest 2019.
Németh Zoltán (főszerk.) - Galambos Ádám (szerk.): Egy asztalnál - szeretetközösségben. Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2020. Budapest 20
Németh Zoltán (főszerk.) - Galambos Ádám (szerk.): Isten országa. Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2015-2016. 2. Budapest 2016.
Németh Zoltán (főszerk.) - Galambos Ádám (szerk.): Tanítványok vagyunk. Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2015-2016. 1. Budapest 2015.
Németh Zoltán (főszerk.) - Galambos Ádám (szerk.): Ünnep. Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2016-2017. Budapest 2016.
Ordass Lajos: A keresztfa tövében. Budapest 1989.
Ordass Lajos: Az imádkozásról. Imádkozóknak és imádkozni akaróknak szóló tanácsok. Budapest 1989.
Pálfy József : A keresztyén anyaszentegyház története
Paulik János: A hitoktatás reformja. Nyíregyháza 1917.
Pröhle Henrik: Evangélikus szellem a népiskolai nevelésben. Sopron é. n.
Pröhle Henrik: Keresztyén vallástan Luther Kis Kátéja nyomán. Bratislava - Pozsony 1929.
Ruttkay Sándor: Vallástan. 4. kiad. Salgótarján
Sántha Károly: Buzgóság könyve. 2. kiad. Budapest 1912.
Scheller, Arnold: Hasonlatok a kátéhoz. Ford. Rédei Károly. Orosháza 1904.
Scholz László: Evangélikus konfirmációi káté. Budapest
Scholz László: Jézussal egy asztalnál. Budapest 1992.
Šimkovic, Ján: Kázeň, ktorú pri kanonickej biskupskej visitácii povedal dňa 23. mája 1913 v cirkvi ev. a. v.
Sokoray Miklós: Jegyzetek Dr. Luther Márton Kis Kátéjához. Kézirat gyanánt
Székács József: A' keresztény vallástan' katechismusa. Pest 1841.
Székács József: Imádságok és buzgólkodások. 3. kiad. Pest 1866.
Szelényi Ödön: Az ev. keresztyénség világnézete. 2. kiad. Budapest 1922.
Tolnai Pál - Elefánty Sándor: Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket az evang. népiskola III-IV. osztályában. Nyíregyháza
Vértesi Zoltán: Vallástan. 3. kiad. Pécs 1928.
Vető Lajos: A modern pszichoterápia főirányai (Freud, Adler, Jung). Sopron 1933.
Virágh Gyula: Evangélikus hittankönyv az általános iskola I. osztálya számára. Budapest 1959.