Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Zsilinszky Mihály művei

Könyvek

Összesen 19 találat.
Szerző és cím
Zsilinszky Mihály: A magyar költészet és szónoklat kézi könyve. Pest 1868.
Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest 1907.
Zsilinszky Mihály: A római katholikus autonómiáról. Történelmi tanulmány. Budapest 1911.
Zsilinszky Mihály: Áchim Ádám élete. 1830. szept. 1. – 1899. okt. 23. Budapest 1901. (Jótevőink arczképcsarnok
Zsilinszky Mihály: Adalékok a szarvasi ev. egyház legujabb történeteihez. Szarvas 1874.
Zsilinszky Mihály: Az 1610-ik évi zsolnai evangélikus zsinat háromszázados emlékünnepén. Egyháztörténeti tanu
Zsilinszky Mihály: Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Budapest 1885. (Értekezések a történelmi
Zsilinszky Mihály: Az 1646-ki tokaji tanácskozmány. Budapest 1886. (Értekezések a történelmi tudományok köréb
Zsilinszky Mihály: Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Budapest 1908.
Zsilinszky Mihály: Báró Radvánszky Béla evangélikus gyámintézeti elnök emlékezete. Budapest 1908. (Egyházunk
Zsilinszky Mihály: Dr. Székács József evang. püspök 1809–1876. Budapest 1909. (Egyházunk nagyjai IX.)
Zsilinszky Mihály: Egy forradalmi zsinat története (1707-1715). Budapest 1889.
Zsilinszky Mihály: Kermann Dániel evangélikus püspök élete és művei. 1663–1740. Budapest 1899. (A Luther-Társ
Zsilinszky Mihály: Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644–45-ben. Budapest 1886. (Értekezése
Zsilinszky Mihály: Még egyszer a kath. autonómiáról és a papi vagyonról. Budapest 1912.
Zsilinszky Mihály: Miről van szó? Válaszul némely támadásokra. Budapest 1908.
Zsilinszky Mihály: Szabadsajtó és a protestantizmus. Nyíregyháza 1910.
Zsilinszky Mihály: Wallaszky Pál evang. lelkész élete 1742–1824. Budapest 1910. (Egyházunk nagyjai XI.)
Zsilinszky Mihály - Hörk József: Keresztyén hit- és erkölcstan. 2. kiad. Budapest 1891.