Főoldal Gyakorlati teológia

Alkategóriák

Összesen 2 találat.
Megnevezés
Himnológia
Liturgika

Könyvek

Összesen 56 találat.
Szerző és cím
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem nyolcosztályú népiskoláinak tanításterve. Győr 1
Ágost. hitv. evang. keresztyén vallásoktatás a középfokú iskolákban. Sopron 1912.
Böjti meditációk. Szerk. Galambos Ádám. Budapest 2014.
Konfirmációi káté. 9. kiadás. Budapest 1982.
Utasítás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak az állami tanterv keretében az evang
Útmutatás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak ... ápolására az állami tanterv k
Útmutatás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak a Magyarhoni Egyetemes Evangélikus E
Ács Mihály: Arany lancz... Lőcse 1696. - RMK I. 1489 (OSZK)
Ács Mihály: Boldog halal szekere... Strassburg 1702. - RMK I. 1662 (OSZK)
Bancsó Antal: Keresztény hittan és erkölcstan. Sopron 1888.
Bartha István-Németh Zoltán-Ócsai Zoltán: Böjti meditációk. Szerk. Galambos Ádám. 2015.
Benczúr László: Konfirmációs káté. Budapest 1954.
Bonnyai Sándor: "Kezdetben nem így volt..." Bonnyai Sándor igehirdetései. Budapest 2015.
Botta István: Keresztyén hit és élet. Budapest 1949.
Csizmazia Sándor (szerk.): Kenyér minden napra. Áhítatoskönyv. Budapest 1987.
Foltin Brunó - Gáncs Péter: Élet - jel. Evangélikus konfirmandusok könyve. Budapest 1985.
Friedrich Lajos: A megáldott kút. Kecskemét 1942.
Gaudy László: A gyakorlati theologia vázlata. Budapest 1930.
Gaudy László: Evangélikus vallástanítási tanterv és utasítás. 2. kiad. Budapest 1944.
Geduly Lajos: Evangéliumi keresztény vallástan. Újpest 1898.
Grátz Mór: "Légy hű!" Evangél-keresztyén vallástan. Kolozsvár 1888.
Groó Gyula: A Szentírás. Győr 1945.
Groó Gyula: Élet kenyere. Evangélikus Tanítás az úrvacsoráról. Budapest 1959.
Grünvalszky Károly: Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi szempontból. Budapest [1943.]
Hetvényi Lajos: Az evangéliomi keresztyén világnézet. Sopron 1916.
Hörk József: Katechetika vagyis vallástanitás-tan. Kézi könyvül a protestáns hittanhallgatók számára. Bu
Hörk József: Katechetika. Budapest 1880.
Karner Károly: Időszerű hitvallás. Budapest 1989.
Keken András: Látni és érteni. Budapest 1985.
Kemény Lajos: Bibliai történetek. Győr 1942.
Kiss Árpád: Evangélikus vallástan. Hosszufalu 1910.
Koren Pál: Dr. Luther Márton Kis Kátéjának magyarázata. Békéscsaba 1899.
Koren Pál: Jézus élete. Békéscsaba 1921.
Lehoczky Egyed: A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás módszertana. Miskolc 1940.
Luther, Martin: Doktor Luther Márton Kis Kátéja a gyülekezeti lelkészek és igehirdetők számára. Budapest 19
Luther, Martin: Nagy kátéja. 2. kiadás. Budapest 1944.
Margócsy József: Az evangyelmi keresztyén-vallás főbb vonásokban s egyház-történelmi keretben. Konfirmandusok
Mayer Endre: Evangyélmi hit- és erkölcstan. Eperjes 1887.
Ordass Lajos: A keresztfa tövében. Budapest 1989.
Ordass Lajos: Az imádkozásról. Imádkozóknak és imádkozni akaróknak szóló tanácsok. Budapest 1989.
Pálfy József : A keresztyén anyaszentegyház története
Paulik János: A hitoktatás reformja. Nyíregyháza 1917.
Pröhle Henrik: Evangélikus szellem a népiskolai nevelésben. Sopron é. n.
Pröhle Henrik: Keresztyén vallástan Luther Kis Kátéja nyomán. Bratislava - Pozsony 1929.
Ruttkay Sándor: Vallástan. 4. kiad. Salgótarján
Sántha Károly: Buzgóság könyve. 2. kiad. Budapest 1912.
Scheller, Arnold: Hasonlatok a kátéhoz. Ford. Rédei Károly. Orosháza 1904.
Scholz László: Evangélikus konfirmációi káté. Budapest
Sokoray Miklós: Jegyzetek Dr. Luther Márton Kis Kátéjához. Kézirat gyanánt
Székács József: A' keresztény vallástan' katechismusa. Pest 1841.
Székács József: Imádságok és buzgólkodások. 3. kiad. Pest 1866.
Szelényi Ödön: Az ev. keresztyénség világnézete. 2. kiad. Budapest 1922.
Tolnai Pál - Elefánty Sándor: Hogyan tanítsuk a bibliai történeteket az evang. népiskola III-IV. osztályában. Nyíregyháza
Vértesi Zoltán: Vallástan. 3. kiad. Pécs 1928.
Vető Lajos: A modern pszichoterápia főirányai (Freud, Adler, Jung). Sopron 1933.
Virágh Gyula: Evangélikus hittankönyv az általános iskola I. osztálya számára. Budapest 1959.